Pontonem w Chorwacji – najnowsze przepisy

W Chorwacji uległy zmianie warunki użycia i opłat jachtów i łodzi przeznaczonych do uprawiania sportów i rekreacji. Dzięki uprzejmości Ambasady RP w Zagrzebiu prezentujemy skrót najnowszych regulacji mając nadzieję, że tekst ten pozwoli właściwie przygotować się do sezony i uchroni przed nieprzewidzianymi kosztami.

 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia o warunkach przybycia i pobytu zagranicznych jachtów i łodzi przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Republiki Chorwacji (Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, NN nr 97/2013; http://www.zakon.hr/cms.htm?id=2975) na pokładzie każdej zagranicznej jednostki pływającej podczas żeglugi na terytorium Republiki Chorwacji muszą znajdować się następujące dokumenty:

1. dowód uiszczenia rocznej opłaty za bezpieczeństwo żeglugi, opłaty ekologicznej i pozostałych opłat obowiązkowych (zastąpiły dotychczasową winietę);

2. świadectwo zdolności do żeglugi jednostki pływającej (sprawności technicznej);

3. świadectwa kwalifikacji osoby kierującej jednostką (zgodnie z przepisami państwa bandery);

4. dowód ubezpieczenia OC;

5. dowód własności (ew. pełnomocnictwo właściciela do użytkowania przedmiotowej jednostki).

Uwaga:
punkt 2 i 5 jest automatycznie spełniony dla wszystkich jednostek sprzedawanych przez Info-Media. Każdy ponton jest dostarczany z certyfikatem zgodności (Conformity
Certificate) dla kategorii żeglugi D (do 3m) lub C oraz wydrukowaną fakturą imienną lub firmową 

W odniesieniu do wyszczególnionych powyżej punktów istnieją wyjątki i przepisy szczegółowe.

Ad. 1.

Wysokość opłat jest uzależniona od mocy silnika i długości jednostki pływającej. Do ich wniesienia zobowiązani są użytkownicy jednostek pływających o długości 2,5 m lub większej oraz jednostek krótszych od 2,5 m, ale wyposażonych w silnik (silniki) o łącznej mocy 5 kW lub większej (art. 5, podpunkt 15 chorwackiego kodeksu morskiego (Pomorski Zakonik, NN nr 181/04,
76/07, 146/08 i 61/11, 56/13, 26/15; http://www.zakon.hr/z/310/Pomorski-zakonik)).

Ad. 2., 3.

Po chorwackich morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnych mogą żeglować jednostki, które są zgodnie z przepisami państwa bandery zdolne do żeglugi, oraz jeżeli nimi kieruje lub dowodzi osoba, która zgodnie z przepisami państwa bandery jest uprawniona do kierowania lub dowodzenia. Jednak jeżeli państwo bandery nie przewiduje uprawnień na określone czynności, nie uprawnia to użytkownika do wykonywania tych czynności w Chorwacji, o ile prawo chorwackie przewiduje takie uprawnienia. Oznacza to, że kierowanie w Chorwacji jednostką pływającą wyposażoną w silnik, niezależnie od jego mocy, wymaga posiadania uprawnień motorowodnych.

Ad. 4.

Na podstawie art. 41, ust. 1 i 2 chorwackiej Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w ruchu (Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, NN nr 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14; http://www.zakon.hr/z/370/Zakon-o-obveznim-osiguranjima-u-prometu) właściciel jednostki pływającej o napędzie mechanicznym o mocy silników ponad 15 kW podlegającej obowiązkowi wpisu do rejestru statków zobowiązany jest do zawarcia umowy o ubezpieczeniu od odpowiedzialności za szkody, jakie w trakcie użytkowania jachtu może wyrządzić osobom trzecim (odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich). Minimalną sumę ubezpieczenia określa art. 42, ust 2. ww. ustawy, a wynosi ona 3 500 000 HRK.

Ad. 5.

Zaleca się posiadanie rachunku, umowy kupna-sprzedaży, pełnomocnictwa, czy jakiegokolwiek innego dokumentu, którym można jednoznacznie dowieść własność przedmiotowej jednostki pływającej (lub prawa do jej użytkowania).

Ponadto zgodnie z art. 6 Rozporządzenia o warunkach przybycia i pobytu zagranicznych jachtów i łodzi przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Republiki Chorwacji na jednostce pływającej stanowiącej własność osoby fizycznej lub osób fizycznych i pływającej na terenie Republice Chorwacji, w trakcie żeglugi musi się znajdować właściciel jednostki pływającej lub członkowie jego najbliższej rodziny lub przyjaciele właściciela posiadający pisemne i poświadczone notarialnie pełnomocnictwo.